Duchovná Adopcia

počatého pieťaťa

  • zloženia sľubu (napr. pred Eucharistiou, alebo pred krížom)
  • každodennej modlitby adopcie
  • každodennej modlitby desiatku ruženca (Otče náš, 10 x Zdrava´s, Sláva Otcu) 
  • každodennej modlitby inej ľubovoľnej modlitby, prípadne ľubovoľná obeta

Slová sľubu:

"Oslavujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť nenarodeným deťom, ja (meno), vyhlasuje, a sľubujem, že od dňa (konkrétny dátum, dnes) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:  .... modlitbou adopcie, ktorú sa teraz pomodlím, .... jedno tajomstvo posvätného ruženca

Každodenná modlitba adopcie počas 9 mesiacov:

"Dobrý Bože, na orodovanie Panny Márie, ktorá Ježiša s láskou prijala a porodila i spravodlivého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa oň staral už pred narodením, prosím ťa za svoje duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu daroval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. ."

(Cirkevné schválenie: Mons. Bernard Bober, Košice, 2. 7. 2018, číslo: 850/18). 

Do duchovnej adopcie sa môže zapojiť každý

Laici, zasvätené osoby, muži, ženy, ľudia v každom veku. Len deti ju podstupujú s pomocou rodičov. Ak sa z objektívnych príčin, nie z ľahkovážnosti, vynechá modlitba na deň, či viacero dní, je potrebné, o ich počet, dobu adopcie predĺžiť. I preto je treba si poznačiť deň začiatku adopcie. Táto sa ruší, ak je modlenie prerušené na dobu dlhšiu ako mesiac.

Duchovná adopcia lieči hlboké duchovné zranenia v dôsledku hriechu umelej interrupcie. Umožňuje matkám nanovo získať vieru v Božie Milosrdenstvo a prináša pokoj do ich sŕdc. Je veľmi konkrétnym, nezištným a osobným darom (modlitby, obety, pôst). Zvlášť pomáha mladým ľudom posilňovať charakter, bojovať s egoizmom, nachádzať radosť zo zodpovedného rodičovstva, pomáha pochopiť dar lásky a plodnosti Božími očami, učí systematickej modlitbe a kladnému vzťahu s Bohom. Tiež pomáha objaviť hlboký zmysel asketických praktík a môže sa stať ohnivkom obrody spoločnej modlitby a lásky v rodine.

Ak máte záujem, aby bola duchovná adopcia predstavená i vo vašom kostole vo sv. omši, dajte nám prosím vedieť. Skúste tiež osloviť vašich duchovných otcov.

 Nech nám dobrotivý Boh Otec pomáha otvárať srdcia pre službu našim počatím bratom a sestrám v ohrození života v lone matky.